УСТАВ

За повече подробности: За нас | Членство


на Българско сдружение за биодинамично земеделие

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сдружението „Българско сдружение за биодинамично земеделие“, наричано в следващия текст за краткост „Сдружението“, е независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

1.2. Предмет на дейност на Сдружението:
      1.2.1. Да популяризира и подпомага развитието на устойчивото земеделие в България чрез метода на биодинамичното земеделие, което е модерна форма на устойчива земеделска система. То е ефективно функционираща фермерска система, включваща всички аспекти на живота. Според холистичните принципи, този метод разглежда фермата като цялостен балансиран жив организъм, обединяващ почвата, растенията, животните и човека в биологичен, социален и духовен план.
      1.2.2. Да подпомага чрез доказаните и законово регламентираните земеделски практики на биодинамичния метод работата на агрономи, фермери, градинари и предприемачи, работещи в областта на устойчивото земеделие в неговите популярни форми.
      1.2.3. Да популяризира културната и социална роля на биодинамичното земеделие като ефективен метод за устойчивостта на почвеното плодородие и социалното здраве.
      1.2.4. Да бъде обединение на работещите и проявяващите интерес към метода на биодинамичното земеделие физически и юридически лица.

1.3. Основни ЦЕЛИ на Сдружението са:
      1.3.1. Стимулиране и подпомагане на научните изследвания в областта на биодинамичното земеделие.
      1.3.2. Съдействие за професионална квалификация на специалисти в областта на земеделието, както и повишаване компетентността на фермерите, градинарите, любителите градинари и приятелите на природосъобразния начин на живот.
      1.3.3. Разпространение на научна информация и знания в областта на биодинамичното земеделие като такова, както и като важен компонент на устойчивото екологично равновесие, на педагогиката, терапията и културата на здравословния начин на живот.
      1.3.4. Развиване на връзките и сътрудничеството с подобни организации в страната у чужбина, както и със структурите на Европейския Съюз, свързани със земеделие, екология, биодинамично сертифициране на селскостопанска продукция, семепроизводство, здравословен начин на живот, педагогика и терапия.
      1.3.5. Повишаване на културата на земеделците и потребителите на селксостопанска продукция по отношение на почвеното плодородие, растителната защита, ефективното животновъдство и качеството на хранителните продукти.

1.4. Сдружението осъществява целите си, като:
      1.4.1. Осигурява допълнителни стимули и достъп до специализирана информация чрез организиране на лекции, семинари, курсове и конференции, тренинги и обучителни практики в разработени биодинамични градини, ферми и опитни изследователски станции в чужбина, а после и в страната.
      1.4.2. Установява и поддържа ефективни контакти със сродни национални и международни организации и институции.
      1.4.3. Осъществява информационна дейност по проблемите на почвеното плодородие, културата на работата с растения, животни, хора, както и щадящо природата използване на техники и средства за растителна защита и здраве на животните чрез книгоиздаване и другите средства за разпространяване на информация.
      1.4.4. Съдейства за повишаване нивото на научно-изследователската дейност чрез установяване на контакти за участие в национални и международни изследователски програми и проекти, разпространение на съвременни информационни, приложни и обучителни средства.
      1.4.5. Съдейства и разработва проекти за дейността на опитни и изследователски станции.
      1.4.6. Подпомага разработването на проекти и реализация на пилотни биодинамични ферми и градини в България.
      1.4.7. Насърчава работата на интересуващите се от метода земеделци, градинари и животновъди чрез достъпна информация за него, както и чрез практически консултации и обучения.
      1.4.8. Подпомага пряката и изследователска работа на биодинамичните земеделци чрез консултации и контакти.

1.5. Сдружението е със седалище гр.Стара Загора и адрес на управление: Стара Загора, ул.“Кольо Ганчев“ 41а, ет.2, ап.3A.

СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО

2.1. Сдружението е безсрочно.

ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

3.1. Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, специалисти и любители, работещи в областта на биодинамичното земеделие, както и такива, които подкрепят идеите и работата на Сдружението.

3.2. Членовете биват приемани въз основа на заявление до Управителния съвет. В заявлението се приемат Устава и Програмата на Сдружението.

3.3. Членството в Сдружението се прекратява от Общото събрание при едно от следните основания:
      3.3.1. Заявление за напускане, отправено до Управителния съвет.
      3.3.2. Със смърт или поставяне под пълно запрещение.
      3.3.3. С прекратяване на Сдружението.
      3.3.4. При отпадане.
      3.3.5. При неспазване разпоредбите на Устава по предложение на Управителния съвет и по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.

3.4. Решението на Общото събрание относно членството е окончателно.

3.5. Независимо от начина на прекратяване на членството, направените парични вноски не подлежат на връщане.

3.6. Членовете на Сдружението са длъжни:
      3.6.1. Да спазват Устава на Сдружението и решенията на Общото събрание;
      3.6.2. Да съдействат за постигане целите на Сдружението;
      3.6.3. Да не използват по какъвто и да било начин Сдружението за цели, противоречащи на устава;
      3.6.4. Да правят вноски при определените в Устава и с решение на Общото събрание условия.

3.7. Членовете на Сдружението имат право:
      3.7.1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
      3.7.2. Да участват и се ползват от дейността на Сдружението;
      3.7.3. Да ползват разпространяваните от Сдружението специализирани материали.
      3.7.4. Свободно да изразяват, аргументират и отстояват мнението си по теоретични и практически въпроси, свързани с работата на Сдружението;
      3.7.5. Всички редовни членове имат право да гласуват за избиране на Управителен съвет, промяна на устава и разпускане на Сдружението на Общо събрание - лично и по пощата в ръкописен вид.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

4.1. Органи за управление на Сдружението са:
      - Общо събрание (ОС)
      - Управителен съвет (УС)

4.2. ОБЩО СЪБРАНИЕ
      4.2.1. Общото събрание е върховен орган на Сдружението.
      4.2.2. Общото събрание се свиква в следните случаи:
            4.2.2.1. На редовно заседание - веднъж годишно.
            4.2.2.2. На извънредни заседания - по инициатива на Управителния съвет или неговия председател, или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението.
      4.2.3. Общото събрание се свиква с покана до членовете най-малко един месец преди събранието, като се посочва датата, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието и по чия инициатива се свиква.
      4.2.4. Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко 1/2 от неговите членове. В случай, че тази предпоставка не е налице, то се отлага с един час по-късно и се провежда с явилите се членове.
      4.2.5. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване и прекратяване на Сдружението, както и в други изрично предвидени от закона случаи, се приемат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Общото събрание.
      4.2.6. Ако не бъде взето друго решение за всеки отделен случай, гласуването е явно, освен при избиране на ръководни органи или отделни техни членове.

      4.2.7. За заседанията се води протокол, който се подписва от председателстващия и секретаря на заседанието и се съхранява в протоколна книга.
      4.2.8. Общото събрание:
            4.2.8.1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
            4.2.8.2. Приема други вътрешни актове;
            4.2.8.3. Взема решения за създаване на помощни актове;
            4.2.8.4. Приема и изключва членове;
            4.2.8.5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
            4.2.8.6. Взема решение за участие в други организации;
            4.2.8.8. Приема годишния отчет и баланс на Сдружението;
            4.2.8.9. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
            4.2.8.10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски.
            4.2.8.11. Приема годишния отчет на УС;
            4.2.8.12. Определя и възнагражденията на членовете на Управителния съвет и работещите по отрасли на дейността членове на Сдружението;
            4.2.8.13. Приема решения по въпросите, които само определи като своя изключителна компетентност;
            4.2.8.14. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
            4.2.8.15. Разпределя функции и работни задачи по отрасли между членовете на Сдружението.

4.3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
      4.3.1.Управителният съвет се състои от 3-ма членове - председател и двама членове.
      4.3.2. Управителния съвет се избира от Общото събрание за 3 години.
      4.3.3. Управителният съвет обсъжда и взема решения по всички въпроси от дейността на Сдружението.
      4.3.4. Управителният съвет заседава поне веднъж на шест месеца.
      4.3.5. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
      4.3.6. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
      4.3.7. Управителният съвет:
            4.3.7.1. Управлява дейността на Сдружението в периодите между Общите събрания, търси възможности за финансиране, следи за изпълнението на онези решения на Общото събрание, които съгласно Устава то е оправомощено да взема.
            4.3.7.2. Разработва и информира Общото събрание за насоките за развитие на Сдружението.
            4.3.7.3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението за целите, определени от Устава.
            4.3.7.4. Защитава интересите на членовете на Сдружението пред всички органи в страна и чужбина.
            4.3.7.5. Отчита ежегодно дейността си пред Общото събрание.
            4.3.7.6. Докладва пред Общото събрание по заявления за напускане и относно случаи на нарушение на разпоредбите на Устава от отделни членове на Сдружението и прави предложения за прекратяване на членство.
            4.3.7.7. Определя необходимите за изпълнение на дейността на Сдружението длъжности със съответните длъжностни характеристики, както и размера на съответните възнаграждения.
      4.3.8. Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя, както и от всеки от членовете на Сдружението, комуто писмено се делегира това право по определен повод и причина, като се изисква писмен рапорт за протичането и резултата от представителната функция.
      4.3.9. Изпълнителната и оперативно-разпоредителната дейност на Сдружението се осъществява от Председателя и членовете на Управителния съвет.
      4.3.10. Председателят и Управителният съвет се подпомагат от необходимият за тази цел изпълнителски персонал, както и от членовете на Сдружението, на които Общото събрание е разпределило функции по отделните аспекти на работата за изпълнение на целите на Сдружението.
      4.3.11. Секретарят на Сдружението:
            4.3.11.1. Отговаря за организацията на работата на Сдружението.
            4.3.11.2. Събира и отговаря за всички постъпили предложения.
            4.3.11.3. Съхранява протколите, архива и кореспонденцията.
            4.3.11.4. Осигурява на всеки член свободен достъп до тях.
      4.3.12. Касиерът на Сдружението:
            4.3.12.1. Събира членския внос.
            4.3.12.2. Отговаря за финансовите операции на Сдружението.
            4.3.12.3. Отчита се два пъти годишно пред Управителния съвет и веднъж пред Общото събрание.

4.4. Избрани в ръководните органи лица могат да бъдат освобождавани предсрочно при следните условия:
      4.4.1. С писмено месечно предизвестие до избралия го орган.
      4.4.2. С подаване на оставка поради невъзможност да изпълнява своите функции.
      4.4.3. По реда, по който са избрани, поради трайно отсъствие, трайна фактическа невъзможност да изпълнява своите функции, или когато с действията си нарушават Устава или накърняват интересите и доброто име на Сдружението.

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

5.1. Сдружението може да притежава имущество в съответствие със законите на страната.

5.2. Финансовите средства за функционирането на Сдружението се набират по следния начин:
      5.2.1. От членски внос.
      5.2.2. От дарения, спонсорство, благотворителни акции, доходи от имущество и други, в съгласно законите на страната.
      5.2.3. От средства за изпълнение на целеви програми и проекти.

5.3. С решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани целеви фндове, като начинът за тяхното набиране и ред на използване се определят с решението за образуването им.

5.4. Финансовата документация на Сдружението е открита за членовете му, както и за държавните финансови органи.

5.5. Разходване на имуществото:
      5.5.1. Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, масочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.
      5.5.2. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

  1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена - до четвърта степен, по сватовство - до втора степн включително;
  2. Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решение;
  3. Юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
  4. Юридически лица, в които посочените в т.1 и т.2 лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

      5.5.3. Сдружението за общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по т.1., както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

5.6. Годишните финансови отчети на Сдружението, определено за осъществяване на общественополезна дейност подлежат на независим финансов одит по реда на Закона за счетоводството.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГА

6.1. Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

7.1. Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

  1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.
  2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.
  3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите.
  4. Финансовия резултат.

7.2. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието според определените от Регистъра условия.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

8.1.Сдружението се прекратява в случаите на чл.13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

8.2.При постановяване на решение за прекратяване на Сдружението, се извършва ликвидацията му.

8.3.Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначен от него ликвидатор.

8.4.Разпределението на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се извършва по силата на решение на Общото събрание. Ако такова не е взето до прекратяването на Сдружението, то се дарява на общности и организации, работещи за подобни цели.

8.5.След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска от регистърния съд заличаване на Сдружението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Относно въпросите, неуредени в настоящия Устав, се прилага ЗЮЛНЦ и действащото законодателство на Република България.

§ 2. Сдружението има свой печат и символи, с които си служи за кореспонденция, популяризиране и други.

Настоящият Устав е приет на отчетно-изборно събрание на 11 март 2017 г.